2009 - 2010 / 1. Yarıyılı Sürdürülebilirlik Raporu
Ana Sayfa English İletişim PDF İndir
GRI Teyidi
GRI beyanını görmek için lütfen tıklayınız (PDF).

Global Reporting Initiative (GRI), 18 Şubat 2011 tarihinde Zorlu Enerji Grubu sürdürülebilirlik raporunun Küresel Raporlama Girişimi tarafından yayınlanmış bulunan G3 ilkelerine ve C seviyesi içeriğe uygun olarak hazırlandığını teyit etmiştir.

Zorlu Enerji Grubu GRI ilkelerini desteklemektedir. GRI ilkeleri temel olarak sürdürülebilirlik raporlamasını düzenlemekte olup, ekonomik, çevresel ve sosyal performans konularındaki şeffaflığı ve hesap verilebilirliliği dünya çapında yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

GRI hakkında detaylı bilgi www.globalreporting.org adresinde mevcuttur.

STANDART AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1: Profil
Profil ile ilgili açıklamalar Tanımı Raporlanma durumu Çapraz referans / Doğrudan cevap Açıklama
1. Strateji ve analiz
1,1 Kurumun en üst düzey karar vericisinin sürdürülebilirliğin kurumla
ve onun stratejisi ile olan ilgisi hakkındaki beyanı.
Tam Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
1,2 Kilit niteliğindeki etkilerin, risklerin ve fırsatların
tanımlanması.
Tam Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
2. Kurumsal Profil
2,1 Kurum adı Tam Bu Rapor Hakkında
2,2 Başlıca markalar, ürünler ve/veya hizmetler. Tam Biz Ayrıca: http://www.zoren.com.tr/
2,3 Ana bölümler, faaliyetteki şirketler,
yan kuruluşlar ve ortak girişimler de dahil,
kurumun operasyonel yapısı.
Tam Biz Ayrıca: http://www.zoren.com.tr/
2,4 Kurumun genel merkezinin bulunduğu yer. Tam Biz Ayrıca: http://www.zoren.com.tr/
2,5 Kurumun faaliyet gösterdiği ülkelerin sayısı ve ister
başlıca operasyonların yapıldığı isterse de raporda
yer alan sürdürülebilirlik konuları ile ilgisi bulunan
ülkelerin adları.
Tam Biz
2,6 Kurumun mülkiyet niteliği ve yasal şekli. Tam Özel mülkiyet statüsünde şirketler grubu. Grubun amiral gemisi Zorlu Enerji, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ZOREN sembolü ile işlem görmektedir. Ayrıca bakınız: http://www.zoren.com.tr/  
2,7 Hizmet verilen pazarlar (coğrafi döküm, hizmet
verilen sektörler ve müşteri/faydalanıcı çeşitleri de
dahil).
Tam Biz
2,8 Raporlama gerçekleştiren kuruluşun ölçeği. Tam Performansımızdan Satırbaşları
2,9 Raporlama dönemi esnasında gerçekleşen büyüklük, yapı veya mülkiyet ile ilgili önemli değişiklikler. Tam Raporlama döneminde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
2,1 Raporlama dönemi esnasında alınan ödüller. Tam Ödüllerimiz
3. Rapor Parametreleri
3,1 Sağlanan bilgilerin ait olduğu raporlama dönemi
(ör. mali yıl / takvim yılı).
Tam Bu Rapor Hakkında 2009 - 2010 1. yarı yılı
3,2 En son yayınlanan raporun tarihi (varsa). Tam Bu rapor 2009 yılını ve 2010 yılının ilk altı aylık dönemini kapsamaktadır. Bu rapor aynı zamanda Zorlu Enerji Grubu'nun yayınladığı ilk sürdürülebilirlik raporudur.
3,3 Raporlama döngüsü (yıllık, iki yıllık, vs.). Tam Bu Rapor Hakkında Zorlu Enerji Grubu sürdürülebilirlik raporlamasını 18 aylık periyotlarda gerçekleştirecektir.
3,4 Rapor ve içeriği hakkındaki sorular için iletişim
adresi.
Tam İletişim Ayrıca: http://www.zoren.com.tr/
3,5 Rapor kapsamının belirlenme süreci Tam Bu Rapor Hakkında
3,6 Raporun sınırı (ör. ülkeler, bölümler, yan kuruluşlar,
kiralanan tesisler, ortak girişimler, tedarikçiler).
Tam Bu Rapor Hakkında
3,7 Raporun kapsamı veya sınırı hakkındaki özel
kısıtlamaları belirtin.
Tam Bu Rapor Hakkında
3,8 Ortak girişimler, yan kuruluşlar, kiralanan
tesisler, dışarıdan tedarik edilen operasyonlar ve
raporlama dönemleri arası veya kurumlar arası
karşılaştırılabilirliği önemli biçimde etkileyebilen
diğer kuruluşlar hakkındaki raporlamanın esası.
Tam Bu Rapor Hakkında İştiraklerin performansı raporun kapsamına dahil edilmemiştir.
3,11 Raporda uygulanan sınır, kapsam veya ölçüm
yöntemlerinde daha önceki raporlama
periyodlarına göre yaşanan önemli değişiklikler.
Tam Bu rapor 2009 yılını ve 2010 yılının ilk altı aylık dönemini kapsamaktadır. Bu rapor aynı zamanda Zorlu Enerji Grubu'nun yayınladığı ilk sürdürülebilirlik raporudur.
3,12 Raporda yer alan Standart Açıklamaların yerini
gösteren tablo.
Tam G3 Endeksi
4. Yönetişim, Taahhütler ve Katılım
4,1 Stratejinin veya kurumsal idarenin belirlenmesi
gibi özel görevlerden sorumlu olan en yüksek
yönetişim organına bağlı olan kurullar da dahil,
kurumun yönetişim yapısı.
Tam Zorlu Enerji Grubu'nda Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
Ek olarak http://www.zoren.com.tr/FILES/ ZOREN_ANNUAL_REPORT_2009.pdf adresindeki raporun 43-47 numaralı sayfalarına bakınız.
4,2 En yüksek yönetişim organı başkanının aynı
zamanda kurum içinde icra görevi olup olmadığını
belirtin.
Tam Zorlu Enerji Grubu'nda Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
4,3 Üniter kurul yapısına sahip kurumlarla ilgili olarak,
en yüksek yönetişim organının bağımsız ve/veya
icra görevi olmayan üyelerinin sayısını belirtin.
Tam Zorlu Enerji Grubu'nda Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
4,4 Hissedarların ve çalışanların en yüksek
yönetişim organına tavsiye veya talimat verme
mekanizmaları.
Tam Paydaşlarımız, Çalışanlarımız
4,14 Kurum tarafından katılımı sağlanan paydaş
gruplarının listesi.
Tam Paydaşlarımız
4,15 Katılım yapılacak paydaşların kimler olacağının
belirlenmesi ve seçimlerine dair esas.
Tam Paydaşlarımız
STANDART AÇIKLAMALR BÖLÜM III: Performans Göstergeleri
Performans göstergesi Tanımı Raporlanma durumu Çapraz referans / Doğrudan cevap Açıklama
Ekonomik performans
EC1 Gelirler, işletme maliyetleri, çalışan ücretleri,
bağışlar ve diğer toplumsal yatırımlar, birikmiş
karlar ve sermaye sağlayıcıları ile devletlere
yapılan ödemeler de dahil, üretilen ve
dağıtılan doğrudan ekonomik değer.
Tam Performansımızdan Satırbaşları Ayrıca http://www.zoren.com.tr/ adresindeki faaliyet raporlarına bakınız.
EC3 Kurumun maaş esaslı emeklilik planı yükümlülüklerinin kapsamı. Tam http://www.zoren.com.tr/FILES/ ZOREN09TR_FINAL.pdf adresinde yer alan ZORLU ENERJİ 2009 Faaliyet Raporu'nun 84 sayfasında yer alan 16 numaralı dipnota bakınız.
EC4 Devletten alınan önemli mali destek. Tam Zorlu Enerji Grubu’nun devletten aldığı bir mali destek yoktur.
Pazardaki konum
EC7 Önemli operasyon yerlerinde yerel halktan
çalışan işe alma usulleri ve yerel halktan işe
alınmış üst yöneticilerin oranı.
Tam Yerel istihdam, Zorlu Enerji Grubu İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde yürütülmektedir. 2010 Haziran ayı sonu itibarıyla, Zorlu Enerji Grubu'nun Türkiyenin farklı şehirlerinde yer alan şirketlerinin yönetim kadrosunun %38'i yerel istihdam yoluyla Zorlu Enerji Grubu'na katılan personelden oluşmaktadır.
Biyoçeşitlilik
EN12 Koruma alanlarında veya koruma alanlarının
dışında kalan yüksek biyoçeşitlilik değerine
sahip alanlardaki faaliyet, ürün ve hizmetlerin
biyoçeşitlilik üzerindeki önemli etkilerinin
tanımlaması.
Tam Zorlu Enerji’nin sahip olduğu doğal gaz santralleri kent merkezlerine yakın
noktalarda konumlanmıştır. Faaliyetlerinin hava kalitesine olan etkisi düzenli olarak ölçümlenmekte olup yasal sınırların içerisinde gerçekleşmesi güvence altına alınmıştır. Gökçedağ Rüzgar Santrali, korunan alanların dışında kalmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “ÇED Belgesi Gerekli Değildir” kararına rağmen,
ayrıntılı bir çevresel etki analizi yapılmış, doğal hayat üzerinde dikkate değer ölçüde olumsuz bir etki saptanmamıştır. Zorlu
Enerji, hidroelektrik santralleri için 2011 yılında başlayacak bir dizi biyoçeşitlilik etki analizi çalışmalarına yönelik hazırlıklarını
sürdürmektedir. 
EN13 Korunan veya geri kazanılan yaşam alanları. Tam Toplum ve Biz Gökçedağ RES ağaçlandırma çalışmaları
EN14 Biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerin yönetilmesi
ile ilgili stratejiler, devam eden faaliyetler ve
geleceğe yönelik planlar.
Kısmi Daha Temiz Bir Dünya İçin Gökçedağ RES Bölgesi kuş araştırmaları ve
Dalaman Biyolojik Çeşitlilik Projesi
Emisyonlar, atık su ve katı atıklar
EN16 Ağırlığına göre toplam doğrudan ve dolaylı
sera gazı emisyonları.
Kısmi Karbon Saydamlık Projesi Zorlu Enerji Elektrik Üretim, 30 Haziran
2010 tarihi itibarıyla Karbon Saydamlık
Projesi’nin online sistemine bildirimde
bulunmaya başlamıştır.
Ürün ve hizmetler
EN26 Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini
azaltmaya yönelik girişimler ve bu etki
azalımının boyutları.
Tam Sürdürülebilirliği Destekleyen Ar-Ge Çalışmaları CSP teknolojisi, kömür gazlaştırma projesi
Uyumluluk
EN28 Çevresel yasa ve yönetmeliklere uyulmaması
neticesinde uygulanan önemli para
cezalarının maddi değeri ve parasal olmayan
yaptırımların toplam sayısı.
Tam Raporlama döneminde Zorlu Enerji Grubu’na çevresel yasa ve yönetmeliklere uymama nedeniyle herhangi bir para cezası kesilmemiş ve yaptırım uygulanmamıştır.
İstihdam
LA1 İstihdam türüne, çalışma sözleşmesine ve
bölgesine göre toplam işgücü.
Tam Çalışanlarımız
İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
LA7 Yaralanma, meslek hastalığı, kayıp günler ve
işe gelmeme oranları ve iş nedeniyle ölümlerin
bölgelere göre dağılımı.
Tam Raporlama döneminde Zorlu Enerji Grubu’nda ölüm, yaralanma ve meslek hastalığı kaydedilmemiştir. Aynı dönemde
işe gelmeme oranları, hem 2009 hem de 2010 1. yarıyıl için %3 olarak kaydedilmiştir. İş nedeniyle ölüm ve mesleki hastalıkların oranı her iki dönemde %0'dır.
Eğitim ve öğretim
LA10 Çalışan kategorisine göre yıllık olarak çalışan
başına düşen ortalama eğitim saatleri.
Tam Çalışanlarımız
LA12 Düzenli şekilde performans ve kariyer gelişimi değerlendirmesi alan çalışanların yüzdesi. Tam Çalışanlarımız 2010 yılı performans döneminde, 940 çalışandan 6 ayını doldurmuş olan 870 kişi performans değerlendirme sürecine katılmıştır.
HR4 Ayrımcılık konusunda toplam vaka sayısı ve
alınan önlemler.
Tam Raporlama döneminde Zorlu Enerji’de ayırımcılık konusunda bir vaka meydana gelmemiştir.
Yolsuzluk
SO4 Yolsuzluk vakalarına karşı alınan önlemler. Tam Raporlama döneminde Zorlu Enerji’de herhangi bir yolsuzluk vakası meydana gelmemiştir.
Uyumluluk
SO8 Yasa ve yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle
kesilen önemli cezaların parasal değeri ve
parasal olmayan yaptırımların toplam sayısı.
Tam Raporlama döneminde Zorlu Enerji’ye yasa ve yönetmeliklere uymama nedeniyle herhangi bir para cezası kesilmemiş ve
yaptırım uygulanmamıştır.
Pazarlama İletişimi
PR7 Sonuçların türüne göre, reklam, tanıtım ve
sponsorluk da dahil, pazarlama iletişimi ile
ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara
uyulmadığını gösteren toplam vaka sayısı.
Tam Raporlama döneminde Zorlu Enerji’de bu kapsamda bir vaka meydana gelmemiştir.
Müşteri kişisel gizliliği
PR8 Müşterinin kişisel gizliliği ihlalleri ve müşteri
verilerinin kaybedilmesi ile ilgili doğrulanmış
toplam şikayet sayısı.
Tam Raporlama döneminde Zorlu Enerji’ye bu kapsamda bir şikâyet ulaşmamıştır.
Uyumluluk
PR9 Ürün ve hizmetlerin tedariki ve kullanımı
ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmaması
nedeniyle kesilen önemli cezaların parasal
değeri.
Tam Raporlama döneminde Zorlu Enerji’ye bu kapsamda bir para cezası kesilmemiştir.